Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kappas valokuvaamon henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Kappas valokuvaamo
Asematie 8, 20460 Turku
Y-tunnus: 1751740-1

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Petteri Mäntysaari
[email protected]
045 7874 4747

3. Rekisterin nimi
Verkkosivujen yhteysrekisteri, valokuvauspalveluiden asiakastiedot Isolta Arkhimedes -laskutusjärjestelmässä sekä sähköisessä sopimusarkistossa.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä ylläpidetään Kappas valokuvaamon ja valokuvaaja Petteri Mäntysaaren asiakkaiden yhteystietoja yhteydenpitoa ja laskutusta varten sekä yritysten hallinnoinnin kannalta tarpeellisia tietoja. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
-henkilötietolain 8 §:ssa säädetty: rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö
Kustakin henkilöstä (Asiakas):
– Nimi
– Osoite
– Matkapuhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Palvelun käyttöön liittyvät lokitiedot, joita voidaan käyttää vikatilanteiden selvittämisessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröiden itsensä tai alaikäisen henkilön tapauksessa tämän huoltajan antamat / tallentamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto
Rekisterinpitäjänä toimiva Kappas valokuvaamo ei luovuta palvelun tietoja edelleen. Tietoja käytetään ainoastaan laskutukseen, Asiakkaan ja Yhteyshenkilön väliseen viestintään sekä valmiiden tuotteiden postitukseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Kts. edellinen kohta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen sopimusaineisto säilytetään palvelimella Suomessa lukitussa ja valvotussa konesalissa.Sähköisiin järjestelmiin pääsy:

Isolta Arkhimedes -laskutusjärjestelmä
Petteri Mäntysaari, kirjanpitäjä Antti Fossi ja Isolta Arkhimedes -laskutusjärjestelmän henkilökunta.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista
Kts. edellinen kohta.

Suomen kirjanpitolain vaatimaa tietoa (Kirjanpidon perusteena olevat tositteet) tulee säilöä 6 vuotta.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).